Werkwijze

Aanmelding
Een erkende verwijzer, zoals de huisarts of een medisch specialist, kan aanmelden wanneer er een hulpvraag voor behandeling en er (een vermoeden van) een DMS-V diagnose is.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag met een behandelaar in kaart gebracht. Daarbij worden bevorderende en belemmerende factoren besproken. Tijdens dit gesprek wordt ook besproken of naasten, zoals een partner of familielid, bij de behandeling betrokken kunnen en willen worden. Aan naasten kan bijvoorbeeld psycho-educatie gegeven worden.

Adviesgesprek
Aan de hand van de informatie uit het intakegesprek wordt er een behandeladvies uitgebracht. Deze wordt met de cliënt besproken en er worden doelen gesteld voor de behandeling. Deze doelen worden opgenomen in een behandelplan.

Behandeling
Tijdens het behandeltraject worden er verschillende interventies ingezet om de behandeldoelen te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Evaluatie
Gedurende het behandeltraject wordt er geëvalueerd of de behandeldoelen bereikt worden. Zo nodig wordt het behandelplan bijgesteld.

Uitschrijving of doorverwijzing
Behandeling bij GGZuidland is tijdelijk. Wanneer de behandeldoelen bereikt zijn, dan stopt het behandeltraject. Wanneer blijkt dat de doelen niet bereikt kunnen worden omdat u andere hulp nodig heeft dat de behandelaar van GGZuidland kan bieden, dan wordt er gekeken welke andere instantie of instelling deze hulp wel kan bieden. Er wordt dan een doorverwijzing gedaan. Dit kan ook het vervolg na het adviesgesprek zijn.

Zoeken